نشریه کار سال ۱۳۶۴ – از شماره‌ ۱۸۹ تا ۱۹۹

کار شماره ۱۸۹ – ۲۷ فروردین ۱۳۶۴

 • سرمقاله: مرگ بر جنگ، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی
 • بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در سال ۶۳
 • انقلاب یا رفرم (۲)
 • ضرورت آمادگی کارگران برای رویاروئی مستقیم با رژیم جمهوری اسلامی در روز اول ماه مه ۱۱ اردیبهشت
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران سراسر ایران
 • بیانیه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در هشدار به “راه کارگر”
 • نامه یک رفیق به نشریه کار: “من این گل را میشناسم من این گل را…”
 • قسمتی از شعر بلند بهار ۵۱؛ سعدی سلطانپور
 • جدائی حزب دمکرات کردستان ایران از “شورای ملی مقاومت”
 • تصحیح و پوزش
 • یاداشت‌های سیاسی
 • کودتای امپریالیستی در سودان
 • پیرامون درگیری های حزب دمکرات و کومله
 • پیام همبستگی سازمان میر شیلی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبات پانزدهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

کار شماره ۱۹۰ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۴

 • اول ماه مه چگونه برگزار شد
 • سرمقاله: تظاهرات توده‌ای و تظاهرات موتوری
 • بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در سال ۶۳ (۲)
 • انتقاد و انتقاد از خود به شیوۀ کمونیستی
 • نکاتی پیرامون انتقاد و انتقاد از خود از دیدگاه کمونیست‌ها (۱)
 • انقلاب یا رفرم؟ (۳)
 • پخش نشریات سازمان در خدمت جنبش انقلابی
 • اعتراضات توده‌ای علیه جنگ ارتجاعی و رهنمودهایی به هواداران سازمان
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • یاداشت‌های سیاسی
 • حکایت نوارهای ازهاری و علم الاعداد خمینی
 • تأیید و تقویت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی توسط اتحاد شوروی جلوه ای از رویزیونیسم
 • اطلاعیه کمیته مالی و تدارکات سازمان

ضمیمه خبری  کار شماره ۱۹۰ – ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴

 • اول ماه مه چگونه برگزار شد
 • چند گزارش از برخورد کارگران در روز اول ماه مه
 • گزارشی از شرکت هواداران در تظاهرات روز اول در خارج از کشور
 • اعتراضات توده‌ای علیه جنگ
 • جنبش توده‌ای
 • تلاش برای آزادی دستگیرشدگان کوی ۱۳ آبان ادامه دارد
 • هواداران سازمان در خارج از کشور همگام با نیروهای مترقی در تظاهرات بر ضد رئیس جمهور آمریکای جنایتکار شرکت کردند
 • گرامی باد خاطره رفقای شهید اردیبهشت ماه
 • دهمین سالگرد فتح سایگون بر کارگران و زحمتکشان ویتنام و سراسر جهان مبارک باد
 • تخلیه آپارتمان‌های مصادره ای، خدمت به سرمایه‌داران تا حد ممکن
 • عملیات سقز

کار شماره ۱۹۳ – شهریور ۱۳۶۴

 • ارزیابی از وضعیت کنونی (بحران انقلابی(
 • سرمقاله: موازنۀ کنونی جنگ و بن بست جنگ فرسایشی
 • باز هم درباره مسأله جنگ و صلح، و جنگ و انقلاب
 • زنده باد استقلال طبقاتی کارگران
 • دمکراسی بورژوائی و دمکراسی انقلابی
 • توضیح در مورد ضمیمه خبری
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به کارگران درباره شوراهای اسلامی کار رژیم جمهوری اسلامی
 • صمد همیشه جاودانه است
 • ۱۷ شهریور نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران

کار شماره ۱۹۴ – مهر ۱۳۶۴

 • ارزیابی از وضعیت کنونی (نقش و موقعیت طبقات(
 • سرمقاله: بحران ژرف تر می‌شود
 • هیئت حاکمه در گردباد تضادها
 • جمهوری اسلامی در تدارک تعرض جدید
 • کمیته کارخانه و مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری
 • تضمین ادامه کاری و پایداری ما در چه چیزی نهفته است؟
 • آفریقای جنوبی: تبعیض نژادی و مبارزه طبقاتی
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبات پنجمین سالگرد آغاز جنگ  ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق – چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟
 • توضیح در مورد مقاله انقلاب یا رفرم
 • گرامی باد خاطره فدائی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر(
 • گرامی و جاودان باد خاطره شهدای مهرماه سازمان

کار شماره ۱۹۵ – آبان ۱۳۶۴

 • ارزیابی از وضعیت کنونی (گروه بندی‌های سیاسی(
 • سرمقاله: ترازنامه ورشکستگی رژیم جمهوری اسلامی
 • کمیته کارخانه و مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری (۲)
 • سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر را به پرولتاریای سراسر جهان تبریک می‌گوئیم
 • مجاهدین خلق پیوند خود را با ارتجاع منطقه مستحکم تر می‌کنند
 • رهنمود به هواداران
 • گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق منصور اسکندری
 • جاودانه باد خاطره شهدای آبان ماه سازمان

کار شماره ۱۹۶ – آذر ۱۳۶۴

 • ارزیابی از وضعیت کنونی )گروه بندی‌های سیاسی( – گروه بندی سیاسی بورژوازی
 • سرمقاله: بحران جانشینی خمینی
 • بودجه ۶۵: تشدید بحران اقتصادی
 • تلاش‌های جنگ طلبانه رژیم، شکست در حل بحران
 • مبارزه طبقه کارگر و مطالبات مشخص
 • ارزیابی یکساله فعالیت صدای فدائی
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون اخراج‌های دسته جمعی کارگران و ضرورت مبارزه متحد و متشکل کارگران برای مقابله با آن
 • گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق محسن مدیرشانه چی (عضو کمیته مرکزی سازمان(
 • یادواره شهدای آذر ماه سازمان

کار شماره ۱۹۷ و ۱۹۸ – دی و بهمن ۱۳۶۴

 • سرمقاله: از ۱۹بهمن ۴۹ تا ۴ بهمن ۶۴
 • اشغال کارخانه شیوه مقابله با اخراج‌های دسته جمعی است
 • اوج ورشکستگی و افلاس سیاسی مجاهدین خلق
 • راه کارگر مدافع حفظ ماشین بوروکراتیک – نظامی دولتی
 • پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبات شانزدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان و هشتمین سالروز قیام مسلحانه ۲۲بهمن
 • گزارشی از حمله مسلحانه به مقر رادیوئی سازمان
 • اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیویی سازمان
 • اطلاعیه شماره ۲ کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
 • اطلاعیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
 • اطلاعیه شماره ۴ کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 • پیرامون کمیسیون تحقیق درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
 • اطلاعیه هیئت تحریریه نشریه “کار” و “صدای فدائی” درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
 • اطلاعیه کمیته هماهنگی تشکیلات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره قطع برنامه صدای فدائی
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته خارج از کشور درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
 • اطلاعیه ، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته مالی و تدارکات
 • توضیح درباره کار شماره ۱۹۷
 • اطلاعیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران سیستان و بلوچستان (بامی استار( درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیویی سازمان
 • اطلاعیه هیات تحریریه “جهان” در مورد حمله مسلحانه به مقر رادیو صدای فدائی
 • اطلاعیه تشکل‌های هوادار سچخفا در خارج از کشور درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان
 • اطلاعیه، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته کردستان
 • گرامی باد یاد رفقای فدائی کاوه، اسکندر، حسن که در دفاع از مرکز فرستنده صدای فدائی قهرمانانه جان باختند
 • یادوارۀ شهدای دی ماه و بهمن ماه سازمان
 • بهمن ماه سرخ ترین و شکوهمندترین ماه در تاریخ جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان
 • بیاد پانزده رزمنده سیاهکل

کار شماره ۱۹۹ – اسفند ۱۳۶۴

 • سرمقاله: چشم انداز شکست جمهوری اسلامی در مرحله کنونی جنگ
 • سقوط قیمت نفت، سقوط جمهوری اسلامی را سرعت می‌بخشد
 • شکست اپورتونیسم در مسائل تشکیلاتی
 • صدای فدائی آماج توطئه مسلحانه بورژوازی
 • ارزیابی از وضعیت کنونی، گروه بندی‌های سیاسی: متحدین بورژوازی
 • بهاران خجسته باد
 • هشتمین سال انتشار کار
 • اطلاعیه شماره ۵ کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان و موضعگیری اتحادیه میهنی کردستان
 • پیام سازمان‌های انقلابی و مترقی به مناسبات رستاخیز سیاهکل
 • اطلاعیه شماره ۶ کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 • پیرامون حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان و مداخله آشکار اتحادیه میهنی کردستان در امور داخلی سازمان
 • عملیات موفقیت آمیز رفقائی در منطقه سیستان و بلوچستان
 • گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق داود مدائن
 • گرامی باد یاد رفقای فدائی کاوه، اسکندر، حسن که در دفاع از مرکز فرستنده صدای فدائی قهرمانانه جان باختند
 • گرامی باد یاد رفقای فدائی شهید مسعود، هادی، نظام، کاظم
 • جاودان باد خاطره شهدای اسفند ماه سازمان

ضمیمه کار شماره ۱۹۹ – اسفند ۱۳۶۴

 • مصاحبه نشریه کار با رفیق توکل،
 • مسئول تشکیلات رادیو، عضو کمیته مرکزی و عضو تحریریه کار

POST A COMMENT.