برنامه عمل

برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورائی

کارگران! زحمتکشان شهر و روستا! روشنفکران انقلابی! ثمره حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی دیگر بر کسی پوشیده نیست. همگان به نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های ارتجاعی رژیم در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و

برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): اقدامات فوری حکومت شورائی برای تامین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان آن است که حکومت شورائی بی‌درنگ اقدامات زیر را به‌عنوان اقداماتی عاجل و فوری به مرحله اجرا درآورد. ۱ – تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم

برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): انجام اقدامات فوری به نفع دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه مردم روستاها

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار انجام اقدامات زیر به نفع دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه مردم روستاهاست: – لغو کلیه بدهی‌های دهقانان به دولت، بانک‌ها و کلیه مؤسسات مالی، سرمایه‌داران، ملاکین و

برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت): اقدامات عاجل برای دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان و تسهیل شرایط برای گذار به سوسیالیسم

رکود و ازهم‌گسیختگی اقتصادی، نابسامانی توزیع، کمبود کالاها، تورم افسارگسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاها، دلال‌بازی، احتکار و بازار سیاه، ورشکستگی مالی دولت، همگی حاکی از ابعاد وخیم بحران و