نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره ۱۰۴۶– سال چهل و پنج –  ۶  آذر ۱۴۰۲ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۶  در فرمت پی دی اف: ترازنامه ۵۰ روز جنگ در غزه “مادام که زنده هستی سخت کارکن، وقتی بازنشست شدی بازندگی وداع کن” لایحه بودجه ۱۴۰۳، انقباضی برای توده مردم، انبساطی برای