برنامه مقایسه‌ای

برنامه مقایسه‌ای سازمان فدائیان (اقلیت)

برنامه مقایسه‌ای سازمان فدائیان (اقلیت) سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟ سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ جمهوری اسلامی به واپسین لحظات حیات

برنامه مقایسه‌ای: رفرم یا انقلاب

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ رفراندوم و اصلاحات محدود احزاب و سازمان‌های مدافع نظام سرمایه‌داری، همواره در تلاش‌اند مردم را از انقلاب بر حذر دارند. آن‌ها

برنامه مقایسه‌ای: تعیین شکل آینده نظام سیاسی کشور

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ مجلس موسسان سازمان‌های مدافع نظام سرمایه‌داری، ظاهراً ادعا می‌کنند که مردم ایران حق‌دارند در مورد نظام سیاسی آینده کشور تصمیم

برنامه مقایسه‌ای: کارگران

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ تشدید استثمار و محدود کردن حقوق و امکانات کارگران سازمان‌های سیاسی مدافع نظام سرمایه‌داری، همواره کوشیده‌اند که دستمزد و

برنامه مقایسه‌ای: اقتصاد

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ نئولیبرالیسم اقتصادی به نفع سرمایه‌داران احزاب و سازمان‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، خواهان ادامه

برنامه مقایسه‌ای: زنان

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ برابری حقوقی محدود و صوری زن و مرد ستم وحشیانه‌ای که جمهوری اسلامی نسبت به زنان ایران روا داشته و نیمی از جمعیت ایران را حتی

برنامه مقایسه‌ای: زحمتکشان روستا

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ وخامت وضعیت زحمتکشان روستاها احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه طرفدار نظم سرمایه‌داری، برنامه‌ای جز ادامه سیاست‌های دوران رژیم

برنامه مقایسه‌ای: آزادی‌های سیاسی

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ آزادی‌های سیاسی محدود و ناقص سازمان‌های سیاسی طرفدار نظم سرمایه‌داری به مردم وعده می‌دهند که در پی کنار رفتن جمهوری اسلامی،

برنامه مقایسه‌ای: رابطه دین و دولت

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟ تلفیق پوشیده دین و دولت فجایعی که تلفیق آشکار دین و دولت در جمهوری اسلامی به بار آورده است، سبب شده است که تقریباً عموم