اساسنامه

اساسنامهٔ سازمان فدائیان (اقلیت)

سازمان فدائیان (اقلیت) به‌مثابه پیشاهنگ طبقه کارگر، یک سازمان مارکسیست- لنینیست است که هدف خود را سوسیالیسم و کمونیسم از طریق دیکتاتوری پرولتاریا اعلام می‌دارد.