سوسیالیسم

پاسخ به سؤالات در مورد جامعه سوسیالیستی

س- سئوال شده است که با توجه به درک و برداشت‌های متفاوتی که از سوسیالیسم وجود دارد و حتا جریاناتی که خود را مدافع سوسیالیسم علمی می‌دانند، برداشت‌های مختلفی از سوسیالیسم ارائه می‌دهند، جامعه

پاسخ به سؤالات – اتحاد عمل و سوسیالیسم

رفیقی دو سؤال به نشریه کار ارسال نموده و خواهان پاسخ به آن‌ها شده است. ۱ – سازمان چه فعالیت عملی برای اتحاد و نزدیکی با دیگر جریانات انقلابی و سوسیالیستی انجام داده و اصولاً اتحاد صورت

پاسخ به سؤالات – سوسیالیسم

سؤال شده است که با توجه به نظر سازمان در مورد مرحله انقلاب و وظایف فوری طبقه کارگر، آیا کسی که به انقلاب سوسیالیستی و الغاء مالکیت خصوصی به‌عنوان وظیفه فوری طبقه کارگر معتقد است می‌تواند به عضویت

پاسخ به سؤالات – سوسیالیسم

یکی از رفقا از نشریه کار خواسته است که به دو سؤال وی پاسخ داده شود. سؤال اول این است که آیا از دیدگاه سازمان، امکان سوسیالیسم در یک کشور وجود دارد؟ سؤال دوم هم به این مضمون است که اگر دولت