نشریه کار

کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) برگزار شد

کنفرانس سیزدهم سازمان به مدت سه روز در نیمه دوم آذر سال ٩٠ برگزار گردید. کمیته اجرائی سازمان اسنادی را برای بحث و بررسی در این کنفرانس تهیه کرده بود که طبق ضوابط اساسنامه ای سازمان، سه ماه قبل از