نشریه کار

سبک های ادبی اروپا – ناتورالیسم

ناتورالیسم یا طبیعت گرایی یکی از واژه هایی ست که از عالم فلسفه وارد ادبیات شده و از نظر فلسفی به ماتریالیسم تعلق دارد.  این سبک ادبی در شیوه ی تفکر معتقد به قدرت محض طبیعت است و هرگز طبیعت را