پیام فعالان داخل* کشور- سازمان فدائیان (اقلیت) به کنفرانس شانزدهم

با درود های رفیقانه وکمونیستی به شرکت کنندگان درکنفرانس ۱۶ سازمان.

رفقا،!ما پیشاپیش رضایت خاطر وسپاسگزاری خودرابه ک- ا برای ارائه گزارش سیاسی رسا ،جاندار ومنطبق بر اوضاع واحوال داخل وخارج را اعلام می داریم.والبته امید واریم در طول کنفرانس و بررسی گزارش توسط رفقا ودوستان شرکت کننده ،مصوبات کنفرانس بطور درخشانی اهداف ،نیازها وبرنامه  جنبش کمونیستی انقلابی را درشرایط کنونی دربرگیرد.!

رفقا،! درفاصله میان کنفرانس ۱۵ وکنفرانس پیش رو(کنفرانس۱۶) بحران های اقتصادی – اجتماعی وسیاسی جامعه عمیق تر شده ،تحولات درونی رژیم متاثر از وضعیت بحرانی  شتاب گرفته ومیزان آسیب پذیری رژیم بشدت بالارفته.هرکدام از دسته های درون رژیم راه نجات را در حفظ وموقعیت نیروی خود می دانند. هردوجناح اصلی به میزان زیادی وبییش از آنچه تا کنون بوده، دچار آشفتگی وسر در گمی بیشترشده اند.نمود این بحران عملا منجر به پراکندگی وابهام از یک طرف میان خامنه ای و برخی از مهره های حکومتی ونیروهای سپاه پاسداران وآخوندهای همسو شده  واز سوی دیگر جناح حسن روحانی وشرکا درتقابل بیشتربا خامنه ای و سپاه قرار گرفته. جناحی که تا کنون توانسته بود بخشی از نیروهای به اصطلاح مدرن ومرفه جامعه  را بدنبال خود بکشد. اما،در رویاروئی با خامنه ای ، دچارناتوانی واستیصال گردیده. در فراز وفرود میان دارودسته های رژیم ، بیشتر عقبه ی این  جناح سرخورده ،منفعل ویا بی تفاوت شده اند.آرایش قوای پیشن رژیم عملا در حال بهم خوردن است.میان سه قوه رژیم تنش وبر خورد سیاسی بالا گرفته ،افراد جناحها مرتب سنگرعوض می کنند وبطور علنی علیه همدیگر افشاء گری می کنند. بدنه رژیم ده ها ترک وشکاف برداشته. رفسنجانی مهره استراتژیک و مرد بالانس وتوازن قوای رژیم در پی تشدید مبارزه میان جناحها سرش زیر آب فرورفت.! بحران سیاسی تا آنجا پیش رفته که ابر مرد رژیم ولی فقیه که ظاهرا کلمات قصارش برای تک تک افراد وجناحهای رژیم حجت بوده ،مجبور می شود درمناسبت های مختلف، وپی در پی  حرف های تکراری خودرا اصلاح واز نوع باز گو کند.! درحالیکه به گوش دیگران نمی رود ،وعملا سنگ روی یخ می شود! هر روز که می گذرد بال وپرولی فقیه بیشترریخته  ،وهیبت پوشالی اش درانظار عموم  مفلوک تر جلوه می کند.

درهمین فاصله،و بدنبال بحران هسته ای،که رژیم مجبور شده بود بطور علنی پای میز مذاکره با آمریکا برود وبرجام را امضاء کند.بحران هسته ای اما،با امضای برجام پیچیده تر شده. علیرغم نرمش زبونانه خامنه ای برجام چون کلافی به دست وپای رژیم پیچیده و پی آمدهای آن موجب بسته شدن گریزگاه ها ی رژیم بوده.مانند چماق تهدید آمیزی بالای سر رژیم نگاه داشته شده .

جنگهای ابتدا”نیابتی” ،با دخالت مستقیم رژیم در کشور های منطقه به جنگهای ارتجاعی منطقه ای  علیه توده های مردم تبدیل شده.موجب بن بست بیشتردر سیاست خارجی  رژیم گردیده. پی آمد دخالت ضد انقلابی رژیم در کشورهای منطقه خشم مردم ایران را برانگیخته.چراکه بخش عظیمی از ثروت وسرمایه های مردم درراه سرکوب  وتخریب کشورها وتوده های مردم منطقه هزینه می شود. نفرت وبیزاری مردم ستمکش وآواره این کشورها علیه رژیم گسترش فراوان یافته است.

بحران سیاسی –اقتصادی ، به بحرانی اجتماعی مزمن، فراگیر، وغیر قابل حلی  برای رژیم تبدیل شده،و همه هستی آن را خود را فروبرده است.بحران رکود، وتورمی که به همه رشته های اقتصادی وخدماتی جامعه گسترش پیدا کرده.صنایع ،کارخانه ها،مراکز تولیدی وبهره وری خدماتی یا تعطیل شده ویا نیمه تعطیل وبلاتکیف مانده اند. خانواده های کارگری وزحمتکشان شهری وروستائی در نا بسامانی مطلق روزگار تلخی را از سر می گذرانند.حجم توده ی آواره وبی شکل شهری بسیار گسترش پیداکرده.حقوق کارگری کمتراز یک میلیون تومان،تنها برای یک هفته از هزینه های زندگی کفاف می کند. سه هفته از ماه را خانواده های کارگری در ظلمت گرسنگی وتیره روزی می گذرانند. حقوق بگیران برای تامین حداقل هزینه های روزانه زندگی درمانده اند. کلیه کالاهای اساسی وضروری زندگی روزانه مردم در این دوسال ،علیرغم تبلیغات دروغین کابینه فریب کار حسن روحانی، افزایش قیمتی بیش از بیست وبیست وپنج درصدی داشته اند.نان درآوردن وشکم را با نان وپنیرشور پر کردن دغدغه ی سرپرست خانواده ها شده.اگردرسال های قبل تلاش می شد تا به فاصله هر یک یا دو ماه صحبت آوردن گوشت درسبد مصرف غذائی وسفره خانواده ها قرار گیرد،امروزخوردن یک وعده غذای گوشت قرمزدریک سال  آرزوی خانواده های کارگری ،وزحمتکش شده است. دغدغه تامین  حبوبات جای گوشت را گرفته به مشکلی سخت برای خانواده ها تبدیل شده.مردم در وحشت اند از روزی که رژیم قصد ربودن وگرفتن  حداقل نان وپنیر ولبنیات کم رمق را از سفره ی آنان داشته باشد.

نا رسائی درپاسخگوئی وبر طرف کردن مشکلات عمومی اجتماعی وعدم ارائه خدمات شهری وروستائی، بعلاوه مشکلات منطقه ای واستانی(قطع متناوب برق های  خانگی،کمبود آب،آلودگی هوا ومحیط زیست شهری،ریزگردها – ناهنجاریهای اجتماعی) دست به دست هم داده، سلامتی،بهداشت وامنیت مردم بطور روزانه تهدید می شود. امراض و بیماری های ناشناخته،مرگ ومیرهای ناگهانی زودرس ،خود کشی ها ،اضطراب واسترس مردم رابیشتر کرده است. رژیم راه حل همه نارسائیها ومشکلات مردم را ، با اختناق وسرکوب  جواب می دهد.

رفقا!

رژیم دچار تزلزل ودرمسیرزوال محتوم خود قرار گرفته. نقطه اتکاء آن در جامعه ودر میان مردم کم  وکمتر شده . پایه ی بخش هائی از دستگاه های  دولتی ،وزارت خانه ها وادارات روی هوا قرار گرفته،عملادرمانده ازاجرای وظایف خود هستند ، بطور نیمه فلج زمین گیر شده اند. ودر این میان کلیه جریانات اصلاح طلب،!ملی مذهبی، استحاله طلب ورفرمیست ،قشری، رویزیونیست ، ودیگر نیروهای رفو گر،ماستمال وواسطه ، که دلشان خوش بوده به بند بازی میان جناح هاو اصلاح رژیم سرمایه داری مذهبی ، سرشان بی کلاه مانده است.موضوع ناپایداری رژیم تا آنجا بالا گرفته که عملا موجب نگرانی آمریکا شده .اخیرابطور علنی اعلام کرده که با کمک نیروهای های داخلی! تلاش می کند جای جریان نشسته برقدرت را با نیروهای داخلی همسوبا خودش عوض کند.!نرد عشق  با مجاهدین وسلطنت طلبان می بازد.

رفقا!

اوضاع واحوال جامعه بشدت نگران کننده ووارد مرحله حساسی شده است.طبقه کارگر ،توده های زحمتکش وکم درآمد،از لحاظ معیشت وضعیت بسیار بدی دارند. دستمزد ها چند برابر کم تر از هزینه های زندگی روزمره هستند.بیکاری یکی از مسائل همزاد با رژیم سرمایه داری اسلامی ،طی سال های اخیربراثر بحران وتعطیلی کارخانه ها وموسسات شدت گرفته و به خیل بی کاران افزوده شده.مطابق آماری که اخیراازطرف رژیم به بیرون درز پیدا کرده ،۲۵ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی سالانه بیکار می شوند.بیکاری وسیع ودستمزد پایین موجب محرومیت، درد ورنج ،گرسنگی وسوء تغذیه خانواده های کارگران شده. پرداخت دستمزد وحقوق بخش هائی از طبقه کارگر دیر به دیر،هردووسه ماه، وگاهی یک سال طولانی می شود.خیلی از پروژه هاوپیمانکاران آزاد ودولتی ،پول دستمزد کارگران را عملا بالا می کشند وحاضر نمی شوند روی بدهی های خودو مطالبات حقوقی عقب مانده کارگران مذاکره کنند، اغلب طفره می روند.

میزان تلفات حوادث کار بالا رفته ،ایمنی کارگران به شکل غیر مسئولانه تری از جانب کارفرمایان نادیده گرفته می شود، حوادث کاری روزانه جان کارگران بیشتری را می گیرد.قراردادهای ناعادلانه وغیر منقطی ویک طرفه بنفع پیمانکاربه مدت یک یا دوماه واغلب سفید امضاء همچنان به کارگران تحمیل می شود.رژیم سفت وسخت از ایجاد تشکل های کارگری جلوگیری می کند. واز دشمنی اش با تشکلهای کارگری وفعالان کارگری نه تنها ذره ای کاسته نشده،بلکه هر روز چنگ ودندان بیشتری به آنان نشان می دهد.پیگرد وتعقیب ها ادامه دارد. اعتصابات کارگری بطور جدا از هم وگسسته اما فشرده در میان مراکز کارگری برای پس گیری حقوق های عقب افتاده ادامه دارد.سرکوب های دوره ای مکرر در جلوگیری از رشد جنبش های اجتماعی وبویژه کارگری ،یکی از موانع پیشروی جنبش کارگری بوده. ترس از بحران اجتماعی ومنطقه ای بطور کمرنگی هنوز بر سر راه شکل گیری ذهنیت مبارزه انقلابی طبقه کارگروعناصر فعال انقلابی سنگینی می کند. پراکندگی نیروهای کارگری عارضه بعد از سرکوب هرجنبش کارگری، درجنبش کارگری ما به یک عارضه بازدارنده پایدار ومنش لیبرالی در میان فعالین جنبش کارگری  تبدیل گردیده، که باید بر آن غلبه کرد وبا دخالت گری کمونیستی درعرصه پراتیک اجتماعی وجنبش کارگری از موانع بر سراه مبارزه کارگری وکمونیستی عبور نمود. بورژوازی حاکم مرتب برای ایجاد تشتت وتوهم در افکار عمومی ودر مقابله با جنبش اجتماعی و کارگری سناریو سازی می کند.تلاش حکومت درسرکوب و جلوگیری ازرشد جنبش اجتماعی وکارگری ، تا کنون نتوانسته موجب آرامش خاطرواطمینان رژیم را حاصل نماید. نیروی اجتماعی عقب رانده وزخم خورده ،تبدیل به  توده ی فشرده ومتراکمی شده ،که رژیم را تهدید می کند.این نیروی بالقوه هرآن امکان دارد به حرکت وبه فعل درآید.

رفقا!

ما، خوشحالیم که در راستای استراتژی انقلابی سازمان فارغ از حساسیت های موضعی وسطحی رایج درجنبش کمونیستی ،درعمق  همآهنگی  با جنبش کارگری داخل کشور درتلاش هستیم.سال هاست جنبش کمونیستی در دور بیهوده انرژی اش روی تعریف مباحث ومقوله های تعریف شده به هدر می رود.آنچه موجب خوشنودی ما در پیگیری مبارزه  جدی ومتشکل درراستای اهداف سازمان بوده،سیاست های انقلابی ومارکسیستی سازمان منطبق بر شرایط واوضاع جامعه بوده است. سیاست های در ست وانقلابی – تلفیق کار علنی ومخفی، — استراتژی اعتصاب عمومی ونبردمسلحانه همگانی در مسیرمبارزه طبقه کارگر وبرپائی حاکمیت شورائی. این سیاست وروش انقلابی امروزعلیرغم تجاهل و ضدیت بی پایه مخالفان سطحی  نگر، ودگماتیسم غالب میان نیروهای پراکنده کمونیستی ، سر فصل مبارزه جدی طبقه کارگرومبارزان راستین قرار گرفته است.

رفقا!

در این مرحله از تاریخ ما نیاز داریم یک بار دیگربه آموزگاران پرولتاریا،به مارکس ،انگلس و… به لنین انقلابی، پراتیسین بزرگ دنیا در کارانقلاب،و آموزش های سه گانه او در مورد تبلیغ،ترویج وسازماندهی مراجعه کنیم.با پای بندی به اهداف سوسیالیسم وانقلاب،و با تقسیم کار در همآهنگی کامل با سازمان و کمیته های سازمانی به تلاش خود بیفزائیم.کمیته آموزش – شناخت وتئوریک – سیاسی تشکیل بدهیم، کار آموزشی وترویجی مارکسیستی  را در راس برنامه های خود ودر پیوند با کار تبلیغی قراربدهیم. کلیه امکانات سازمانی ونیروی تشکیلاتی خودرا به کاربگیریم.از وسایل ار تباط  جمعی مدرن غافل نشویم. به تشکیلات و اهمیت کار تشکیلاتی  مارکسیستی ارزش بگذاریم.” اردوی کارنیاز به گردان های متشکل وسازماندهی شده پرولتاریا دارد.”

رفقا!

به مانند جزء جزء یک ارگانیسم واحد تشکیلاتی با رسالت وبرگزیده ،نیروی های مادی ومعنوی هرچند کوچک خودرا درمسیر پویائی وپیشروی سازمان به کار ببندیم.با تلاش های کوچک خود می توانیم ساختمان بلند ورفیع پرولتاریای ایران را برپا کنیم. رفقا،همه ی تاب وتوان و تلاش پیگیرما فعالان داخل کشوربا تعهدی افزون تراز پیش،در راستای اهداف وبرنامه های سازمان است. ما،برای شما در برپائی واجرای کنفرانس ۱۶ سازمان آروزوی موفقیت داریم. مشتاقانه در انتظارنتایج نشست و مصوبات کنفرانس ۱۶ سازمان هستیم. ما، برپائی کنفرانس ۱۶ ونشست بزرگ ودوسالانه سازمان را به طبقه کارگرایران ،به سازمان و کلیه نیروهای تشکیلاتی اعم از رهبری،کادرها ،کمیته ها،اعضاء ،هوداران ،میهمانان وکلیه نیرووهای پیرامونی ،وهمسوی داخل وخارج تبریک می گوئیم .

رفقا،!ما،از راه دور دست شمارا می فشاریم ، وهمصدای با شما به افتخاربرپائی نشست کنفرانس ۱۶ سازمان وبه بزرگداشت رهروان راستین راه سوسیالیسم وانقلاب، سرود انترناسیونال سرمی دهیم .

زنده باد سازماندهی وکار تشکیلاتی انقلابی برای رهائی طبقه کارگر

 زنده باد عمل انقلابی وپراتیک اجتماعی.

زنده باد انقلاب-زنده باد سوسیالیسم.

کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

فعالان داخل کشور- سازمان فدائیان اقلیت – شهریور ۱۳۹۶

*- کنفرانس شانزدهم سازمان دو پیام از رفقای داخل کشور دریافت نمود که هردو پیام در کنفرانس خوانده شد. پیام رفقای ”هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی“ حاوی برخی پیشنهادات تشکیلاتی است که به دلائل امنیتی انتشار علنی نمی یابد.

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۸ در فرمت پی دی اف

 

 

 

 

 

Website Comments

 1. علی
  Reply

  کپی برداری و تقلید از انقلاب روسیه خوبه ولی مردم هم باید آگاه بشن و دیگه کسی نگه من سیاسی نیستم .
  تبلیغ مبارزه در همه انحا خود باید اجرا و پیگیری شود.
  درود بر تمام انقلابیون

 2. هم وطن
  Reply

  هم وطن :
  امروز کردستان قهرمان و پیشتاز مبارزه با رژیم فاشیستی ج ا
  بیش از هر وقت نیاز به پشتیبانی و حمایت ما دارد.
  با کلیک پشتیبانی ازاستقلال کردستان عراق امر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را تسریع نماییم . می توان به جای راه انداختن کمپن های ارتجاعی و ایران بر باد ده “شرکت در انتخابات نمایشی – که نتیجه ان را دیدید”و حمایت از آخوند های جنایت کار “معتدل و اصلاح طلب” و شیاد روحانی و خاتمی وووو و خریدن زمان برای بقای عمر ننگین انان به مبارزه علیه انها برخاست وشعور و بلوغ سیاسی خود را به جهانیان نشان داد.
  استقلال کردستان عراق گام مهمی درراه ایجاد صلح و امنیت در منظقه و الگویی برای اداره دموکراتیک و سکولار یک کشور خواهد بود. همانگونه که زنان آگاه و دلیر کوبانی راه اداره یک جامعه را نشان دادند.
  زنده باد کرد و کردستان

POST A COMMENT.