۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان

روز ٢۵ نوامبر  روز جهانی منع و محوخشونت علیه زنان است. در این روز زنان و مردان برابری‌طلب انزجار خود را از  اعمال خشونت علیه زنان ابراز داشته و در تمامی حرکت های اعتراضی درسراسرجهان، خواست لغو هرگونه خشونت  بر علیه زنان را اعلام  می نمایند.  خشونت بر علیه زنان در همه جای دنیا در ابعاد بی سابقه و بطور سیستماتیک بر زنان اعمال میشود. خشونتهای روانی، جسمی، خانگی، کلامی، تجاوز جنسی، اجتماعی، سیاسی و دولتی، از دیرباز بر زنان اعمال شده و هنوز نیز به وجوح مختلف در تمامی نقاط دنیا اعمال میشود. امسال ما در حالی به پیشواز این روز تاریخی می رویم که زنان بیشتر از همیشه درجنگ‌های ارتجاعی از قربانیان اصلی بوده و در این معادلات بمنزله کالا به شمار می روند. نظام سرمایه داری با تشدید استثمار و افزایش فقر و با بهره گیری از قوانین شرع و تزاید تبعیض جنسیتی، چنان وضعیتی را برای زنان ایجاد کرده است که دیگر سخن بر سر چانه زدن، این یا آن حقوق از دست رفته با سرمایه‌داری نیست.

 به این مناسبت  در روز ٢۵ نوامبر امسال نیز در کپنهاک دانمارک آکسیون اعتراضی، بمناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان را  برگزار کرده و بر مبارزه پیگیرانه بر علیه مناسبات نظام سرمایەداری، که مسبب اصلی استثمار جنسیتی و قوانین ضد زن در جامعه است، پا می فشاریم. زنان به این حقیقت باور دارند که تنها با همبستگی و در اتحاد با جنبش طبقه کارگر در جهت سرنگونی انقلابی مناسبات منحط سرمایه داری است که میتوان طومارخشونت و ستم بر زنان را برای همیشه درهم پیچید.

ما با شرکت در این حرکت اعتراضی، از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب نیز تقاضا می کنیم تا به این حرکت بپیوندند.

زمان:۲۵ نوامبر ۲۰۱۴  ساعت ۱۷ -۱۸   

 مکانGammeltorv:

زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش انقلابی زنان !

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی! زنده باد سوسیالیسم!

کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران (دانمارک)

میز کتاب کپنهاک (دانمارک)

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) (دانمارک)

POST A COMMENT.