۱۹ بهمن

۱۹ بهمن

بهترین شعرهایم را خواهم خواند

بر گوزن‌های عاشق

بگذار مادران فریاد بکشند

شیون کنند

آخر از خون جوانان وطن، جنگلی لاله روئید

در زمستانی سرد، سرد، سرد

مرگ بر پادشاهان ثروتمندان

آواز جنگل شد

نعره گوزن‌های زخمی

خون خنده زد

بر لاله گوش‌های کپک‌زده سوسیالیسم

بر روشنفکران پیر یخ‌زده

دیگر فراموش کنند زمستان‌های تاریک را

دیگر بار نشخوار نشود

حرکت مرد در این وادی خاموش سیه

۱۹ بهمن

صدای مسلسل چریک

ساز بیداری سوسیالیسم شد

 

 سیاهکوه

POST A COMMENT.