یک بررسی و تحلیل از جنبش کارگری در سال ۸۰

جنبش کارگری را از زوایای مختلفی می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. تحت عنوان کلی جنبش کارگری، طبعا می‌توان تشکل‌های کارگری و مسئله تشکل‌یابی کارگران را مورد بررسی قرار داد، می‌توان مبارزات کارگری و اشکال مبارزه کارگری را مورد بررسی و تحلیل قرار داد، می‌توان با مکث و تعمق روی مطالبات کارگری و یا اجزا و جنبه‌های مشابه دیگری که به طبقه کارگر مربوط می‌گردد به این موضوع پرداخت و جنبش کارگری را از یک زاویه معین مورد بررسی و تحلیل قرار داد…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.