یورش وحشیانه نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف را محکوم می‌کنیم

logoبعد ازظهر روزسه شنبه ششم مرداد، صدها تن از نیروهای ارتش وپلیس عراق، به دستور نوری المالکی،  نخست وزیر ا ین کشور ، پایگاه اشرف، محل استقراراعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق درعراق را ، وحشیانه مورد حمله قرار دادند. نیروهای عراقی پس از آنکه به وسیله لودر، درب ورودی پایگاه را تخریب کردند، با پرتاب گاز اشک آور و گاز فلفل، به زور، وارد پایگاه شدند و با باتون، به جان مجاهدین افتاده و بیرحمانه به ضرب و شتم آنان پرداختند. یورش به محل استقرارمجاهدین، تخریب ورودیها و حصارقرارگاه وضرب و شتم مجاهدین ، به قصد تصرف کامل این قرارگاه ، دیروز نیز ادامه یافت.

دراثر اقدامات وحشیانه نیروهای سرکوبگر عراقی، بیش از سیصدتن از مجاهدین زخمی شده اند که حال بیست تن از آنان وخیم اعلام شده است. ده ها تن دیگر نیزتوسط نیروهای عراقی  دستگیر شده اند. بر طبق اطلاعیه ای که روز گذشته توسط دبیرخانه شورای ملی مقاومت انتشاریافته است ، هفت نفر از مجاهدین در اثر تیر اندازی نیروهای مشترک عراقی، کشته شده اند.

سازمان فدائیان ( اقلیت ) ، اقدام جنایتکارانه دولت عراق ، یورش وحشیانه به پایگاه مجاهدین، ضرب و شتم وکشتار آنان را محکوم می کند. دولت امپریالیستی آمریکا نیز نقش کمتری ازدولت دست نشانده خود در عراق، ندارد. دولت آمریکا که ضمانت هائی درمورد محافظت ازساکنان اردوگاه اشرف داده بود، باردیگر نشان داد که تنها درپی منافع خویش است، و در زد و بند با دولت عراق، مجاهدین را قربانی منافع خود ساخت.

اکنون سرنوشت هزاران انسان ساکن اردوگاه اشرف نامعلوم است. سازمان ها و نهادهای بین المللی  مدافع حقوق بشر، وظیفه دارند هرچه زودتر به این مساله رسیدگی نمایند. مساله مجاهدین و پایگاه آنان در عراق، به نحوی باید حل شودکه مجاهدین از حق انتخاب محل زندگی واز حق پناهندگی برخوردار باشند و جان و زندگی یکایک آن ها، باید تضمین شود.

ده ها تن ازمجاهدین توسط نیروهای عراقی دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شده اند. دربده بستان های میان دولتهای ارتجاعی ایران و عراق ، خطر استرداد آنان به جمهوری اسلامی وجود دارد! سازمان فدائیان ( اقلیت ) خواستار آن است که تمام دستگیر شدگان، بدون هیچگونه قید و شرطی فوراً آزاد شوند.

مرگ بر دولت ارتجاعی عراق – مرگ بر دولت امپریالیستی آمریکا

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۸ مرداد ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.