گزارش کوتاهی از اکسیون اعتراضی شبه ۱۰ فوریه هامبورگ

امروز در شهر هامبورگ آکسیون اعتراضی در محکوم کردن جنایت‌های اخیر سرمایه‌داری جمهوری اسلامی که باردیگر شروع به کشتن جوانان انقلابی کرده است، برگزار شد. در این آکسیون رفقایی از شورای فعالین سوسیالیست و آزادی خواه هامبورگ، حزب کمونیست ایران، رفقای سازمان فدائیان (اقلیت) و برخی از کمونیست‌های آلمانی، سازمان جوانان کمونیست‌ هامبورگ و مائوئیست‌های آلمانی شرکت داشتند، ایراد سخن کردند و در محکومیت جنایت‌های جمهوری اسلامی و نقش همبستگی بین‌المللی تاکید کردند. رفقای شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ ضمن اشاره به جنبه‌ی فاشیستی حاکمیت جمهوری اسلامی و شکل سرکوبی که اعمال می‌کند و همچنین نقش دولت‌های امپریالیستی، سخنانی ایراد کردند. رفیق دیگری از حزب کمونیست با اشاره به تعداد جنایت‌های اخیر جمهوری اسلامی و انگیزه‌ی وی از آغاز دور دیگر این جنایت‌ها بر ادامه‌دار بودن مبارزه ی مردم تاکید کرد و همبستگی طبقاتی را ابزار مهمی برای متوقف کردن ماشین کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی دانست. همچنین رفقایی هم به جنایت‌هایی که هم اکنون دولت اشغالگر اسرائیل در فلسطین انجام می‌دهد اشاره کرده و این نسل کشی عریان رامحکوم کردند. در این آکسیون آهنگ‌های انقلابی به زبان‌های عربی، ترکی، کردی و فارسی پخش شد و شعارهای زنده باد همبستگی طبقاتی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، جای زندانیان پیش ما خالی است و…. سر داده شد.

POST A COMMENT.