گزارش تظاهرات در مقابل کنسولگری ایران در هامبورگ به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

در ساعت یازده روز دوشنبه هشتم مارس به دعوت سه نیروی کمونیست فعال در هامبورگ (شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه، حزب کمونیست ایران و فعالین سازمان فدائیان – اقلیت / هامبورگ) اکسیونی به مناسبت روز جهانی زن در مقابل کنسولگری ج. ا. در این شهر برگزار شد که در آن، علیرغم روز کاری، جمعیتی حدود هفتاد نفر شرکت کردند که از این میان اعضایی آلمانی از حزب مارکسیست – لنینیست آلمان (ام ال پ د)، حزب مائوئیست و سازمان زندانیان سیاسی نیز حضور داشتند. اکسیون با سرود انترناسیونال آغاز شد و سپس هر یک از نیروهای شرکت کننده اطلاعیه خود را قرائت کرد و در خلال اطلاعیه ها موزیک های انقلابی و شعارهایی در حمایت از مبارزات زنان، زندانیان سیاسی و سایر جنبش های اعتراضی پخش شد. اکسیون در ساعت دوازده و نیم با موفقیت به پایان رسید.

 

اطلاعیه فعالین سازمان فدائیان – اقلیت / هامبورگ

حجاب اجباری، تبعیض و تفکیک جنسیتی، قتل ناموسی، اسید پاشی، کودک همسری، تن فروشی و … هنوز همچنان نمایشگر چهره ی کریه و زشت جمهوری اسلامی ست. جمهوری اسلامی هرگز برابری زن با مرد را نخواهد پذیرفت. این ایدئولوژی رژیم های سرمایه داری و رژیم حاکم بر ایران ست. مردسالاری یک سامانه ی سلطه است که همچون ویروسی بر تمام تار و پود این رژیم نشسته و آنرا به موجودی خطرناک تر از خود تبدیل کرده است.

زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب!

بحران عمیقی سرتاپای رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی را فرگرفته است، رژیم در آستانه ی اضمحلال و فروپاشی ست. مبارزات ممتد اقشار فرودست جامعه و در رأس آن طبقه ی کارگر رژیم را به زانو در آورده است. امروز هشت مارس فرصت مناسبی ست که اتحاد جنبش های انقلابی جامعه، رژیم را به لبه ی پرتگاه نزدیک تر کند. دیروز در راستای همین امر بازنشستگان و کارگران حامی آنها در اقصی نقاط ایران به خیابان ها ریختند و به رغم وحشی گری های رژیم در سرکوب و دستگیری ها، نمایش پرشکوهی از همبستگی ارائه نمودند.

امروز همانطور که همه مشاهده می کنند اوضاع سیاسی جامعه چنان ست که هر جرقه یی می تواند به حریق شورش و قیامی بزرگ بدل شود. زنان ایران که چهل و دو سال است تحت سیطره ی رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی قرار دارند و تمام حق و حقوقشان در این میان پایمال گردیده است، رادیکال تر از هر زمان دیگر در مبارزه علیه رژیم سرمایه داری و اسلامی ایران، حضور دارند. حضور متحدانه ی زنان بویژه از دیماه نود و شش در عرصه ی مبارزات عملی و خیابانی زمین را زیر پای رژیم داغ کرده است.

زنان علیرغم سرکوب عنان گسیخته، زندان و شکنجه های وحشیانه تاکنون مقاومتی بی نظیر از خود نشان داده اند. استمرار این مبارزات و مقاومت ها تنها راه رهایی از چنگال مسببین حقوق پایمال شده ی زنان و مردان ستمدیده است.

فعالین سازمان فداییان – اقلیت / هامبورگ با تمام قوا از مبارزات زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و عموم خانواده های کارگری دفاع کرده و آنان را در راستای ایجاد یک نظم نوین سوسیالیستی همراهی خواهد کرد.

زنده باد جنبش برابری طلبانه و سوسیالیستی زنان

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

فعالین سازمان فداییان – اقلیت / هامبورگ

هشت مارس ۲۰۲۱

POST A COMMENT.