گزارش اکسیون اعتراضی شنبه ۱۳ مه هامبورگ

امروز شنبه به تاریخ ۱۳ ماه مه، آکسیونی اعتراضی علیه اعدام‌های اخیر جمهوری اسلامی روبروی کنسولگری جمهوری جنایتکار اسلامی در هامبورگ برگزار شد. این آکسیون که به فراخوان شورای دفاع از با مبارزات انقلابی مردم ایران _هامبورگ  بود، با حضور جریانات  مختلف سیاسی به‌پیش رفت. افراد مختلفی که به ایراد سخنرانی پرداختند. با محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی و اشاره به سیاست‌های اعدام و شکنجه، زندان و… بر ادامه دادن مبارزات انقلابی مردم ایران تأکید کردند.

سخنرانی که از جانب شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم در این آکسیون صحبت کردند هم به فارسی و هم آلمانی، تنها راه نجات مردم ایران و به سرانجام رسیدن مبارزات مردم را سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولت سوسیالیستی دانست.

در ادامه دیگر نمایندهای ملل تحت ستم مانند بلوچ، عرب، تورک و کورد بر همبستگی و ادامه مبارزات علیه جمهوری اسلامی تأکید کردند. همچنین نماینده حزب مارکسیست لنینیست آلمان (MLPD) و یکی دیگر از رفقای آلمانی که سال‌هاست در زمینه زندانیان سیاسی فعالیت دارد به ایراد سخنرانی پرداختند.

آکسیون با پخش سرودها و شعارهای انقلابی به پایان رسید.

POST A COMMENT.