گزارش اکسیون اعتراضی روز جمعه هامبورگ

طبق فراخوان فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هامبورگ، حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ و شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ در حمایت از مبارزات و قهرمانی‌های مردم  ایران علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ از ساعت ۲ تا ۳:۳۰  بعد از ظهر آکسیون اعتراضی جلو کنسولگری آدمکش جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید. فراخوان دهندگان و همچنین رفقای چپ آلمانی ضمن سخنرانی و خواندن قطعنامه در حمایت از مبارزات مردم خواستار سرنگونی قهرآمیز رژیم آدمکش جمهوری اسلامی شدند.

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

POST A COMMENT.