گزارشی کوتاه از تجمع اعتراضی در همبستگی با مبارزات مردم زحمتکش در آبان و دی ماه ۱۳۹۸

در تاریخ ۲۳ ژانویه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ شب در میدان دام شهر آمستردام ، تجمع اعتراضی در همبستگی با مبارزات آبان و دیماه ۱۳۹۸ مردم زحمتکش، دانشجویان و کارگران برگزار شد. این حرکت اعتراضی توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند سازماندهی شده بود.
فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) – هلند از این آکسیون حمایت نموده و فعالانه شرکت داشتند. پلاکاردها و طرح ها و عکس جانفشانان اعتراضات اخیر و با روشن کردن مشعل و برافروختن آتش باعث شد که مراجعین زیادی به تجمع سر بزنند. در این تجمع با پخش ترانه سرود، دادن شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و دیگر شعارها و پخش اعلامیه به افشای جنایات جمهوری اسلامی پرداخته شد.

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) – هلند

POST A COMMENT.