گزارشی کوتاه از آکسیون همبستگی با مبارزات مردم زحمتکش ایران

در روز شنبه ۵ نوامبر برابر با ۱۴ آبان ماه با فراخوان کمیته همبستگی با مبارزات مردم زحمتکش ایران در هلند اکسیونی در همبستگی با مبارزات جاری مردم زحمتکش، جوانان، زنان و کارگران برگزار شد. در این آکسیون نیز خواهان آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی و آزادی دستگیرشدگان مبارزات اخیر شدند. فعالین سازمان در هلند در سازمان‌دهی و شرکت در این تجمع همکاری داشتند. پخش و خواندن بیانیه کمیته همبستگی به زبان‌های فارسی و هلندی و ترانه سرود و دادن شعار سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و… از دیگر بخش‌های برنامه بود.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.