گزارشی از آکسیون شنبه ۲ مرداد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن

شنبه ۲ مرداد  از ساعت یک تا سه بعدازظهر روبروی سفارت فاشیستی اسلامی اکسیونی همراه با دیگر نیروهای چپ برگزار شد.

در این آکسیون شعارهایی ازجمله:  از خوزستان تا تهران زحمتکشان در میدان، اعتصاب اعتصاب مدرسه انقلاب، جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد، حکومت زن‌ستیز سرنگون سرنگون، کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما و یک شعار به زبان عربی در حمایت از مردم عرب در ایران.  همچنین شعارهای انگلیسی در این تظاهرات داده شد که عبارت‌اند از: این خانه ترورستی باید بسته شود، اتحاد بین‌المللی، ما خواستار یک حکومت سوسیالیستی و مرگ بر رژیم اسلامی.

Website Comments

  1. Babak
    Reply

    دسته رفقا درد نکند در پخش خبرو اکسیونها
    نان کار ازادی حکومت شورائی
    زنده باد سوسیالیسم

POST A COMMENT.