گزارشاتی از برگزاری اکسیون در دفاع از کارگران دربند

برگزاری و تجمع اعتراضی در کپنهاک برای آزادی کارگران در بند

روز شنبه ۲۰ آوریل،  فعالین سازمان همگام با سایر احزاب، سازمان‌ها، نهادهای مدافع کارگران در شهر کپنهاک، همگام با کارزار جهانی به برای آزادی کارگران در بند، تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان دانمارک در کپنهاک برگزار کردند. این تجمع که به دعوت فعالین سازمان ما در دانمارک، تشکیلات خارج کشورحزب کمونیست ایران – کمیته دانمارک، کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه‌کارگر- دانمارک، میز کتاب کپنهاک، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران(دانمارک)، کمیته بین‌المللی برای حمایت از زندانیان سیاسی ایران و کانون پوینده برگزار گردید. شرگت‌کنندگان در تجمع اعتراضی پلاکاردهایی با شعارهای “زندانی کارگر، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی”، “زنده باد همبستگی بین‌المللی در دفاع از کارگران ایران”، “زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران” و “زنده باد سوسیالیسمِ” با خود به زبان‌های فارسی و دانمارکی به همراه داشتند. در این تجمع تراکتی به  زبان دانمارکی در ارتباط با این که رژیم جمهوری اسلامی که در ادامه تعرضات به سطح معیشت و حقوق کارگران، بر دامنه سرکوب و پیگرد فعالین کارگری افزوده و تعدادی از فعالین کارگری را دستگیر کرده است، پخش شد. در آخر این تجمع اعتراضی قطعنامه اکسیون قرائت شد.

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

فرانکفورت: گزارش تصویری از اکسیون ۲۰ آوریل

POST A COMMENT.