گرامی باد چهل‌وچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

پرچم سرخی که ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ در سیاهکل برافراشته شد، فریاد خشم و اعتراض ستم‌دیدگان علیه نظمی ستم‌گر و پاسدار نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که هرگونه صدای اعتراض و هر گونه تلاشی را برای مبارزه با آن نظم ظالمانه با مشتی آهنین پاسخ می‌داد. سکوت مرگبار اما با حماسه سیاهکل درهم شکسته شد. خون پانزده فدایی، خون پانزده حماسه‌ساز سیاهکل آغازگر راهی بود که تا هم اکنون نیز ادامه دارد، و تا زمانی که نظام سرمایه‌داری برپاست، هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

“سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران” که از درون حماسه سیاهکل در ١٩ بهمن متولد گردید، پرچم‌دار راه نوینی در جنبش کمونیستی و کارگری ایران شد و تأثیرات شگرفی بر مبارزات مردم ایران برای آزادی و علیه نظم سرمایه از خود بر جای گذاشت. تأثیراتی که از جنبش کارگری و کمونیستی تا مبارزات زنان و دانشجویان و حتا هنر و ادبیات زمان را دربرگرفت. سازمانی که به‌رغم تمامی ضرباتی که در طول آن سال‌ها تحمل کرد و صدها رفیق، صدها کادر و عضو برجسته خود را از دست داد، توانست با حضور مسلحانه‌ی خود و فراخوان هزاران هوادار و انقلابی و کمونیستی که برای گرامی‌داشت حماسه‌سازان سیاهکل در دانشگاه تهران گرد آمده بودند برای شرکت در قیام توده‌ها، در فتح سنگرهای نظام پادشاهی و در پیروزی قیام مسلحانه‌ی مردم ایران در ٢١ و ۲۲ بهمن نقشی غیرقابل انکار ایفا نماید.

آن‌چه که سیاهکل را جاودانه کرد، آن‌چه که باعث رویش گل‌هایی بی‌شمار در خاک مُرده گردید و در فردای قیام، سازمان را به بزرگ‌ترین سازمان چپ و کمونیست در خاورمیانه تبدیل نمود، عدم سازش‌کاری با دشمنان طبقاتی و از خودگذشتگی و پیگیری در مبارزه برای رهایی کارگران و زحمتکشان بود. این را حماسه‌سازان سیاهکل و تمامی رفقایی که پس از آن‌ها پرچم خونین سازمان را بر دوش کشیدند به اثبات رساندند و توده‌ها به صداقت آن‌ها در عمل پی برده و به فدایی اعتماد کردند.

بعد از قیام ۲۲ بهمن نیز اگرچه انقلاب توسط سرمایه‌داران و حکومت اسلامی مصادره شد و اگرچه در صفوف سازمان خط سازشکاری شکل گرفت که هیچ رشته‌ای آن را به‌ گذشته‌ی پُرافتخارمان در مبارزه با نظام سرمایه‌داری وصل نمی‌کرد، اما خط انقلابی سازمان در طول تمامی این سال‌ها و به‌رغم تمامی فراز و نشیب‌ها با خون سرخ صدها فدایی دیگر تداوم یافت. از کردستان تا ترکمن‌صحرا و از زندان اوین تا عادل آباد در همه‌جا این خون سرخ رفقای فدایی بود که بر سنگفرش‌ خیابان‌ها و بندهای زندان، عدم سازش با دشمنان طبقه‌ی کارگر، دشمنان آزادی و دشمنان سوسیالیسم را فریاد زد.

در طول حیات جمهوری اسلامی، سازمان فدائیان (اقلیت) با برافراشته نگهداشتن پرچم سیاهکل در مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم که با خون سرخ صدها فدایی آذین شده است، در مبارزه‌ای پیگیرانه علیه نظام سرمایه‌داری و هرگونه ستم و استثمار، راه حماسه‌سازان سیاهکل را بر پهنای این سرزمین تداوم بخشید.

در شرایط مشخصی که در مقطع حماسه سیاهکل بر جامعه ایران حاکم بود و بر پایه‌ی تحلیل از شرایط مشخص و تجارب جنبش‌های انقلابی، رفقای ما به این نتیجه رسیدند که برای غلبه بر شرایط و شکست سکوت وهم‌انگیز حاکم بر جامعه، بهترین راه آغاز مبارزه مسلحانه است. مبارزه سازمان و تأثیرات آن نیز به‌خوبی نتایج شگفت‌انگیز این شیوه از مبارزه را به‌ویژه در سال‌های آغازین مبارزه مسلحانه اثبات کردند. اما همان‌طور که گفته شد، این یک تاکتیک، یک روش برای اهداف مشخص بود، یعنی مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم و رهایی طبقه کارگر، همان‌طور که از سال ۵۳ به بعد تاکتیک‌های جدیدی در دستور کار سازمان  قرار گرفت. مساله اصلی این بود که رفقا مبارزه‌ی خود را در خدمت به مبارزه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان و برای رهایی از یوغ و ستم سرمایه می‌دانستند.

و آن‌چه که امروز پیوند ما با گذشته را ناگسستنی می‌کند همان عدم سازش با دشمنان طبقاتی و مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم است. تمامی تاریخ چهل و چهارساله‌ی سازمان ما نیز که با خون و از جان گذشتگی هزاران فدایی رقم خورده گواه این مدعاست. سازمان ما این افتخار را دارد که ادامه‌دهنده‌ی راه حماسه‌سازان سیاهکل و آن هزاران گل به خون خفته‌ باشد.

امروز سازمان برای اتخاذ تاکتیک‌های مناسب در شرایط کنونی، مانند گذشته به شرایط مشخص می‌نگرد و بر پایه این شرایط برای رسیدن به اهداف و رسالت تاریخی طبقه کارگر، تاکتیک‌ها و روش‌های مبارزاتی خود را تدوین کرده است.

سازمان ما با درس‌گیری از تجاربی که حاصل بیش از چهل سال حضور مداوم در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری است، بیش از هر زمان دیگری بر دخالت‌گری در مبارزات و تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر تاکید می‌کند. امروز و برخلاف زمانی که رفقای اولیه‌ی سازمان تاکتیک مبارزه مسلحانه را برگزیدند، کارگران ایران در ابعادی گسترده، روزانه با نظام سرمایه‌داری که در بحرانی عمیق فرو رفته، بر سر بسیاری از خواست‌های خود در حال مبارزه هستند. امروز اشکال متنوعی از تبلیغ و ابزارهای گوناگونی برای ترویج نظرات سازمان و اندیشه‌های سوسیالیستی در دسترس قرار گرفته‌اند.

سازمان با تکیه بر تجارب تاریخی و قیام ۲۲ بهمن، بر اشکال متنوعی از مبارزه، اعتصابات اقتصادی و سیاسی، تظاهرات توده‌ای و اعتصاب عمومی سیاسی به‌عنوان پیش‌درآمد قیام مسلحانه تاکید کرده و راه سرنگونی جمهوری اسلامی را قیام مسلحانه‌ی توده‌ای می‌داند. در همین راستا سازمان تلاش دارد تا با اتخاذ تاکتیک‌های مشخص که بر آگاهی، سازمان‌یابی و تجارب مبارزاتی کارگران و زحمتکشان اثرگذار باشد، در مبارزات آن‌ها تا رسیدن به مرحله‌ای که توده‌ها برای اعتصاب عمومی سیاسی آماده می‌شوند، به‌عنوان یک سازمان کمونیست نقش ایفا کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) با باور عمیق به نیرو و رسالت طبقه‌ی کارگر، در طول سال‌های اخیر بیشترین فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی خود را برای آگاهی و سازمان‌یابی این طبقه به‌کار بسته است. سازمان هم‌چنین تاکید ویژه‌ای بر دیگر زحمتکشان و ستم‌دیدگان جامعه دارد که متحد طبقه کارگر در مبارزه علیه نظم موجود هستند.

سازمان ما بر این اعتقاد است که آزادی به عنوان یک ضرورت به یک نیاز و مطالبه عمومی تبدیل شده است. واقعیت این است که بدون برخورداری از آزادی‌های سیاسی هیچ تغییر و تحولی میسر نمی‌باشد. اما در سوی دیگر آزادی به‌معنای واقعی و وسیع‌ترین و عالی‌ترین شکل آن بدون رهایی از اسارت سرمایه ممکن نیست. برای همین، سازمان وظیفه‌ی خود می‌داند که با تأکید بر اهمیت و ضرورت آزادی، رابطه‌ی آن با برانداختن نظام سرمایه‌داری را برای تمامی توده‌های ستم‌دیده جامعه توضیح داده و آن‌ها را به اتحاد با طبقه‌ی کارگر برای سرنگونی مناسبات سرمایه‌داری و رژیم سیاسی پاسدار آن دعوت کند.

چهل‌وچهار سال از آغاز مبارزات سازمان ما می‌گذرد. آن‌چه که حماسه‌سازان سیاهکل و تمامی گل‌های سرخ فدایی را در نبرد با دشمنان طبقاتی، در سیاه‌چال‌ها و در شکنجه‌گاه‌ها تا پای جان استوار نگاه داشت، اعتقاد عمیق به سوسیالیسم و رهایی انسان‌ها بود.

تا زمانی که فقر بر چهره‌ی زنان و مردان کارگر و زحمتکش، کودکان فقیر و تمام ستمدیدگان جاری‌ست، تا زمانی که مادران و پدران عمری را در کار و رنج گذران می‌کنند و تا زمانی که سرانجام لبخند بنشیند بر قلب‌ها و لبان این مردمان از گیلان و آذربایجان تا کردستان و بلوچستان و خراسان، از کویر لوت و نمک تا جنگل‌های شمال، از کوه‌های البرز تا زاگرس، از سبلان تا تفتان، از لرستان و خوزستان تا تهران، ما از مبارزه و ادامه راه حماسه‌سازان سیاهکل باز نخواهیم ایستاد.

در چهل‌وچهارمین سالگرد حماسه سیاهکل و تولد سازمان، بار دیگر با رفقای جان باخته‌مان عهد می‌بندیم، عهد می‌بندیم بر تداوم راه‌شان، عهد می‌بندیم بر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان، عهد می‌بندیم بر مبارزه علیه استثمار و هر گونه تبعیض، عهد می‌بندیم به مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم و درود می‌فرستیم بر خانواده‌های جان‌باخته‌گان که دردها همه برای آن‌ها بود.

 گرامی باد یاد و خاطره‌ی جانفشانان فدائی و تمامی کمونیست‌هایی که در راه آزادی و سوسیالیسم جان باختند

نابود باد نظام سرمایه‌داری

نابود باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۸ بهمن ماه ۱۳۹۳

 متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.