کپهناگ – بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد نبرد سیاهکل

siyahkal_denmarkسخنرانی، موسیقی و نمایش فیلم

زمان: شنبه ۷ فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۱۸ – ۱۴

مکان:

Studiestraede 24, st / 1455 Kobenhaven K

میز کتاب کپنهاگ

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – دانمارک

POST A COMMENT.