کمیته‌های کارخانه و مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری

اکنون مدت‌هاست که تقابل میان دو خط مشی انقلابی و اپورتونیستی – رفرمیستی در جنبش کارگری ایران در عرصه‌های مختلف آشکارا بروز نموده است. این تقابل و رو در رویی آشکار بنا به سرشت و جوهر اساسا متفاوت ایدئولوژیک – سیاسی این دو خط مشی در عرصه‌های تشکل غیر حزبی کارگری نیز نمودارد گشته است.

راه کارگر، حزب توده و اکثریت به مثابه نمایندگان و مدافعین خط اپورتورنیست – رفرمیست، از شعار ایجاد اتحادیه، به عنوان شعار عمل، در شرایط کنونی جنبش دفاع می‌کنند و سازمان ما به مثابه پرچمدار خط انقلابی پرولتاریایی شعار ایجاد کمیته‌های کارخانه را به مثابه شعار عمل، پیش کشیده است…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.