کمیته‌های مخفی کارخانه، یگانه بدیل برای متشکل ساختن کارگران در وضعیت موجود

طبقه کارگر ایران در نامساعدترین و دشوارترین شرایط درگیر یک مبارزه با سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌هاست. بحران اقتصادی بیش‌ترین فشار و لطمه را به طبقه کارگر وارد آورده است. تعداد کثیری از کارگران بیکار و از تأمین حداقل معیشت محرومند. طی چند سال گذشته دستمزد واقعی کارگران در نتیجه تورم افسارگسیخته پیوسته کاهش یافته است و بالنتیجه سطح معیشت کارگران به نحو حیرت‌آوری تنزل نموده است…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.