کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی             ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                               ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                           ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                 ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                          ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                              ۲۰۰ کرون

خروش (نوامبر)                         ۲۰۰ کرون

 

ایران

آبان ادامه دارد                           ۱ میلیون تومان

 

آمریکا

مهسا                                         ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی    ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی       ۱۰۰ دلار

 

 

POST A COMMENT.