کمک های مالی

 سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)            ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

کنفرانس ۱۹ ۵۰۰ کرون

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (اکتبر) ۲۰۰ کرون

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

هلند

 

داوود مدائن (سپتامبر) ۵۰ یورو

رفیق مجید ۱۵۰ یورو

 

آمریک

 

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

سوئد

 

کاک صدیق ۵۰۰ کرون

 

کانادا

 

احسان ۲۰ دلار

خیرالله حسنوند ۲۰ یورو

 

ایتالیا

 

فدا ۲۰۰ یورو

سعید سلطانپور ۱۵۰ یورو

 

آلمان

 

کتاب ۹۵ یورو

از زهدان تا تهران،

خونین تمام ایران ۱۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.