کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (سپتامبر) ۲۰۰ کرون

ایران

 آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

هلند

 داوود مدائن (ژوئیه) ۵۰ یورو

داوود مدائن (اوت) ۵۰ یورو

آمریکا

 مهسا                                     ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

آلمان

 زنده و جاوید یاد آزادگان خاوران ۱۰۰ یورو

در آستانه توفان انقلابی ۱۴۰۲ ۱۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.