کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

هلند

 

داوود مدائن (مارس) ۵۰ یورو

داوود مدائن (آوریل) ۵۰ یورو

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

 

آلمان

 

یاد جان‌فشانان فدائی، بیژن جزنی و

همرزمان، گرامی باد                   ۱۰۰ یورو

 

آمریکا

 

مهسا ۲۵دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

POST A COMMENT.