کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی                            ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                               ۲۰۰ کرون

خروش (ژانویه)                           ۲۰۰ کرون

کردستان ۵۰۰ کرون

انقلاب ایران ۱۰۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد یک میلیون تومان

کانادا

تلویزیون دمکراس شورایی ۴۰ دلار

آلمان

ناصر شادنژاد ۱۰ یورو

محمدرضا قصاب آزاد ۱۰ یورو

یعقوب شکرالهی۱۰ یورو

POST A COMMENT.