کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                    ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

اومانیته – ۲۰۲۲ ۲۰۰ یورو

اومانیته – ۲۰۲۲ ۲۰۰ یورو

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

هلند

 

کتاب ۵۰ یورو

 

آلمان

 

به یاد گل‌های سرخ

فدائی جانفشان!                ۱۰۰ یورو

 

 

POST A COMMENT.