کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

سوئد

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

گرامی باد رزم رفقای سیاهکل! ۵۰ یورو

 

هلند

 

رفیق محمد هادی فاضلی

از رزمندگان سیاهکل             ۵۰۰ یورو

فیلم پنجاهمین سالگرد سازمان   ۱۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.