کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

سوئد

یاد جان‌باختگان آبان ماه

گرامی باد                            ۲۰۰ کرون

 

ایتالیا

فدا ۲۰۰ یورو

 

فرانسه

فعالین اومانیته – پاریس         ۱۰۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.