کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                             ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

سوئد

 

نه به اعدام نه به شکنج

و نه به زندان            ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

با یاد پیکارگران آبان ماه ۹۸ ۵۰ یورو

 

هلند

به یاد رفیق صمد حسین زهی ۵۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.