کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

سوئد

یاد رفیق صمد بهرنگی گرامی باد ۲۰۰ کرون

 

هلند

به یاد رفیق صمد حسین زند ۵۰۰ یورو

 

ایتالیا

رفیق فدائی سعید سلطانپور ۱۳۰ یورو

 

POST A COMMENT.