کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مه) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

رفیق فریبرز رئیس دانا ۵۰ یورو

سوئد

 

آزادی و سوسیالیسم ۲۰۰ کرون

 

هلند

 

داریوش کوهی ۱۰ یورو

 

POST A COMMENT.