کمک های مالی

کانادا- ونکور

لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
زنده باد سوسیالیسم ۳۵ دلار
ر.احمد زیبرم ۳۰ دلار
ر.فرهاد سلیمانی ۲۵ دلار
ر.کمال بهمنی ۲۵ دلار
هلند

شورا ۴۰ یورو
صدای کارگران و زحمتکشان ۳۰ یورو

سوئیس

شورای فرهنگی
پناهندگان سیاسی ایرانیان ۱۵۰۰ فرانک
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک
پوران ۵۰ یورو
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
کولنتای (مه) ۱۵۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.