کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (اوت) ۲۰۰ کرون

 

سوئد

درود به فعالین هسته‌های سرخ ۲۰۰کرون

 

هلند

داوود مدائن ۱۰۰ یورو

 

آلمان

به یاد رفیق کبیر حمید اشرف،

مبارز و خستگی‌ناپذیر                 ۵۰ یورو

 

POST A COMMENT.