کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (ژوئن) ۲۰۰ کرون

آهو ۱۰۰کرون

سوئد

زندانی سیاسی،

کارگر زندانی آزاد باید گردد ۲۰۰کرون

آلمان

زنده باد جنبش کارگر ۵۰ یورو

گرامی باد یاد رفیق سیامک اسدیان۵۰ یورو

 

POST A COMMENT.