کمک های مالی

هلند

 

در گرامی داشت ۲۵ اسفند

روز جان‌فشانان فدایی                   ۵۰۰ یورو

 

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مارس) ۲۰۰ کرون

 

سوئد

 

کارگر و معلم و دانشجو اتحاد ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

آلترناتیو سوسیالیستی ۵۰ یورو

 

POST A COMMENT.