کمک های مالی

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                     ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                     ۵۰ یورو

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                 ۴۰فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (نوامبر) ۲۰۰کرون

 

آلمان

 

Ha.Adeli ۵۰ یورو

هاشم عادلی ۵۰ یورو

با یاد رفیق کریم ممقانی ۵۰ یورو

 

POST A COMMENT.