کمک های مالی

کانادا- ونکوور

دمکراسی شورایی ۱                    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳                    ۵۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی                             ۵۰فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (سپتامبر) ۲۰۰کرون

 

سوئد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد       ۲۰۰کرون

 

هلند

داوود مدائن ۱۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.