کمک های مالی

کانادا- ونکوور

دمکراسی شورایی ۱    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳    ۵۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)۴۰فرانک

حمید اشرف                 ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی             ۵۰فرانک

امیر نبوی                     ۵۰فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی            ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا                ۲۰۰کرون

خروش (مه)                ۲۰۰کرون

 

سوئد

یاد بنیان‌گذاران

سازمان گرامی باد ۲۰۰کرون

 

POST A COMMENT.