کمک های مالی

کنفرانس ۱۶ سازمان                    ۲۳۰ یورو

 

فرانسه

 

مسافر(اومانیته)                           ۵۰ یورو

فرانکفورت(اومانیته)                    ۴۰ یورو

جشن اومانیته                             ۲۱۰۵ یورو

 

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱                    ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳ ۵۰ یورو

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چ ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیس ۲۰۰کرون

خروش (اکتبر) ۲۰۰کرون

 

سوئد

 

کارگر زندانی،

زندانی سیاسی آزاد باید گردد ۲۰۰ کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۱ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.