کمک های مالی

کنفرانس ۱۶ سازمان

آلمان                                 ۱۵۰ یورو

آلمان                                 ۱۲۰یورو

به یاد رفیق مجید                  ۱۰۰یورو

ایتالیا                                 ۲۵۰یورو

کانادا                                 ۱۰۰یورو

کانادا- ونکوور

دمکراسی شورایی ۱ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳ ۵۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (سپتامبر) ۲۰۰کرون

سوئد

یاد شهدای کمونیست گرامی باد۲۰۰کرون

هلند

داوود مدائن ۱۵۰یورو

صمد ۳۰۰یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۹ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.