کمک های مالی

آمریکا
فریدون ۵۵۰ دلار

کانادا- ونکور
لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
زنده باد سوسیالیسم ۳۵دلار
ر.احمد زیبرم ۳۰دلار
ر.حسن نیک داوودی ۲۵دلار
ر.فرهاد سلیمانی ۲۵دلار
ر.بهمن آژنگ ۳۰دلار
زنده باد انقلاب اجتماعی ۳۵دلار
ر.کمال بهمنی ۲۵دلار
زنده باد کمون پاریس ۳۵دلار

سوئیس
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
اول ماه مه ۱٠٠ کرون

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.