کمک‌های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

هلند

 

داوود مدائن ۵۰ یورو

سوئد

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی

آزاد باید گردد              ۲۰۰ کرون

 

 

POST A COMMENT.