کمک‌های مالی

 سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مه) ۲۰۰ کرون

خروش (ژوئن) ۲۰۰ کرون

 آمریکا

بردیا ۵۰ دلار

شیکاگو ۵۰ دلار

 سوئد

زنده باد آزادی وزنده باد سوسیالیسم۲۰۰ کرون

 کانادا

رفیق قطب شمال ۳۰۰ دلار

 آلمان

رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی ۵۰ یورو

به یاد رفیق کریم ممقانی ۲۰ یورو

 ایران

آبان ادامه دارد        یک میلیون تومان

 

POST A COMMENT.