کمکهای مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)              ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (ژوئیه) ۲۰۰ کرون

سوئد

 یاد رفیق حمید اشراف

و یاران گرامی باد ۲۰۰ کرون

آمریکا

 بردیا ۵۰ دلار

شیکاگو ۵۰ دلار

ایران

 آبان ادامه دارد یک میلیون تومان

هلند

 صمد حسین زهی ۵۰۰ یورو

 

POST A COMMENT.