چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل خجسته باد- فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور

با فرا رسیدن ۱۹ بهمن، روزنبرد حماسی سیاهکل، سازمان ما چهل و نهمین سال حیات سیاسی پر افتخار خود را پشت سر می‏ گذارد. ۴۹ سال پیش رفقای قهرمان ما، با آگاهی و جسارت کمونیستی، حماسه سیاهکل را آفریدند، جزیره ثبات و آرامش رژیم سلطنتی را بر هم زدند و مرحله نوینی را در جنبش کمونیستی بنا نهادند. حماسه آفرینان سیاهکل با اقدام شجاعانه و بی ‏باکانه خود، فضای یأس و رکود سیاسی حاکم بر جامعه را درهم شکستند، جان خود را در راه آرمان های کارگری و سوسیالیستی فدا کردند و نام خویش را برای همیشه جاودان ساختند.

کارگران، زحمتکشان و مدافعان ازادی و سوسیالیسم

چهل و نهمین سالگرد  نبرد حماسی سیاهکل را در شرایطی  پاس می داریم  که رژیم جمهوری اسلامی با بحران های عمیق اقتصادی و سیاسی دست به گریبان است. این رژیم  در تداوم ۴۱ سال حاکمیت ننگین خود، بار دیگر به دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی، فعالین جنبش کارگری و فعالین سایر جنبش های اجتماعی ابعاد گسترده ای بخشیده است. طبقه ارتجاعی حاکم، ناتوان از حل بحران های موجود، ایجاد رعب و وحشت و توسل به سرکوب و اختناق بیشتر را یگانه راه حفظ حکومت خویش و تداوم  نظام ستمگرانه سرمایه داری می داند و گمان می کند با سرکوب و کشتار و ایجاد ترور و  وحشت می تواند خود را از خطر سرنگونی برهاند و حاکمیت خویش را ابدی سازد.

کارگران و زحمتکشان

رژیم جمهوری اسلامی تمام بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران و زحمت‏کشان انداخته است. امروز طبقه کارگر ایران با فقر مطلق دست به گریبان است. میلیونها کارگر بیکار حتی از یافتن کاری که بتوانند از طریق ان دستمزد ناچیزی بدست اورند محرومند. وخامت شرایط زندگی کارگران و سایر توده های زحمتکش، تنها محدود به وضعیت معیشتی و اقتصادی انها نیست. شرایط سیاسی و زندگی معنوی کارگران، معلمان،زنان، دانشجویان و دیگر اقشار زحمت‏کش و تهیدست جامعه از این هم وخیم تر است چرا که آن ها از هر گونه حقوق و ازادیهای سیاسی و اجتماعی و مدنی محرومند و در بی حقوقی مطلق به سر می برند. تنگناهای سیاسی و معیشتی روز به روز افزایش یافته و مجموعه شرایط زندگی و فشارهای اقتصادی و سیاسی، برای کارگران و عموم زحمت‏کشان به معنای واقعی غیرقابل تحمل شده است. آنان خواهان تغییر و دگرگونی وضع موجود هستند و برای آن در اشکال گوناگون دست به مبارزه زده به‏ ویژه درشکل تظاهرات و راه پیمائی به اعتراض برخاسته اند و دست به قیام زده اند.

کارگران و زحمتکشان

در برابر اعتراضات خیابانی و خیزش های توده ای، رژیم ارتجاعی حاکم به یگانه حربه همیشگی خود یعنی سرکوب و زندان و وحشی‏گری متوسل شده است. ارتجاع حاکم در قیام آبان ۱۵۰۰ معترض خیابانی را به قتل رساند و نزدیک به ده هزار نفر را دستگیر و زندانی کرد. اما اعتراضات توده ای و اعتراضات گسترده دانشجوئی در چندین شهر در دی ماه، نشان داد که با سرکوب و کشتار و وحشی‏گری نمی توان جلو اعتراضات گسترش یابنده توده ای را گرفت. مردم دیگر نمی خواهند شرایط موجود را تحمل کنند و نشان دادند که برای آزادی و رهائی، حاضرند از جان خود نیز بگذرند. برای رهائی از وضع موجود هیچ راه دیگری جز تشدید مبارزه و به میدان آمدن گسترده کارگران ودیگر زحمت‏کشان وجود ندارد. با گسترش اعتصابات کارگری، پیوستن معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان به اعتصاب و سازماندهی اعتصابات سراسری، باید نیروی سرکوب رژیم  را فلج کرد. تنها اعتصاب عمومی سیاسی‏ست که می تواند حاکمیت سرمایه داران را در مقیاس سراسری به چالش بکشد و زمینه را برای قیام مسلحانه فراهم سازد. تنها راه نجات از شرّ فجایعی که رژیم جمهوری اسلامی به بار اورده است تشدید مبارزه و براندازی تمام  نظم موجود  است. تجربه مبارزات در دوران رژیم سلطنتی شاه نشان داده  که مؤثرترین و قطعی ترین راه مبارزه برای سرنگونی رژیم، توسل به اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه است.

کارگران و زحمتکشان

ما فعالین و  هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور، روز ۱۹ بهمن ، چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل را در کنار شما کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقلابی جشن می گیریم و این روز بزرگ را به عموم مردم زحمتکش ایران تبریک می گوییم.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور در تمام مراحل براندازی نظم موجود، ایجاد یک حکومت شورائی و کارگری و استقرار سوسیالیسم درکنار شما و همدوش شما خواهیم بود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار نان  ازادی –   حکومت شورایی

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – داخل کشور

بهمن ۹۸

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۷ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.